Obchodní podmínky

 

O B C H O D N Í   P O D M Í N K Y

 

podnikajícího subjektu

 

M i c h a l   K r a t o c h v í l

podnikající pod obchodním jménem

Michal Kratochvíl Smíchovské uzeniny

se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní 56/106, PSČ 150 00,

IČO: 698 23 987,

DIČ: CZ7504100186,

pro prodej produktů – zboží prostřednictvím internetového obchodu – e-shopu umístěného na

internetové adrese:  

www.eshop.muj-reznik.cz

 

___________________________________________________________________________

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „obchodní podmínky“ ) podnikajícího subjektu – firmy Michal Kratochvíl, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní 56/106, PSČ 150 00, IČO: 69823987, DIČ: CZ7504100186 ( dále jen „prodávající“ ) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ( dále jen „občanský zákoník“ ) vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy ( dále jen „kupní smlouva“ ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou – zákazníkem ( dále jen „kupující“ ) prostřednictvím internetového obchodu – e-shopu prodávajícího. Internetový obchod – e-shop je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese: www.eshop.muj-reznik.cz ( dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 • Přiléhavá ustanovení obchodních podmínek týkající se uplatnění práv z vadného plnění kupujícím, kterým je spotřebitel, či práva kupujícího – spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkt od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání produktu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Spotřebitelský právní režim pro uplatnění práva z vadného plnění či pro odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě může být ze strany prodávajícího v tom kterém případě dle uvážení prodávajícího přiznán i kupujícímu, kterým je podnikatel dle předchozí věty tohoto odstavce. Na tento postup prodávajícího však nemá kupující – podnikatel žádný právní nárok, nebude-li v tom kterém případě výslovně ze strany prodávajícího kupující – podnikatel ujištěn o opaku.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro nákup produktů – zboží kupujícím určeného pro přímou spotřebu.
 • Prodávající je oprávněn prodej produktů – zboží nabízeného prostřednictvím internetového obchodu – e-shopu na webové stránce kdykoli ukončit.
 • Prodávající je oprávněn nabídnout zákazníkům – kupujícím jakoukoli akci na vybrané produkty – zboží, s tím, že bude-li mít taková akce vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před těmito obchodními podmínkami. Akce může být omezena časově a/nebo kvantitou prodaných produktů – zboží, popřípadě může mít i jiné další podmínky a omezení. Prodávající je oprávněn takovou akci kdykoli zrušit.   

 

 1. uživatelský účet ZÁKAZNÍKA – „můj ÚČET
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktu – zboží (dále jen „uživatelský účet“).
  • Kupující může provádět objednávání produktu – zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání produktu – zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání produktu – zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší svou povinnost či povinnosti z kupní smlouvy, a to včetně obchodních podmínek či vlastních podmínek té které případné akce prodávajícího.
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  • Prodávající vždy jedná v dobré víře, že uživatelský účet užívá pouze kupující.

 

 1. uzavření kupní smlouvy
  • Veškerá prezentace produktu – zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a dodaný produkt – zboží, který se kupující může zakoupit a nechat si jej doručit na jím určené místo, tak může vykazovat drobné odchylky; prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto produktu – zboží. Ustanovení § 1732 odst. (2) občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktu – zboží, a to včetně uvedení ceny jednotlivého produktu – zboží. Cena produktu – zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty ( DPH ) a všech souvisejících poplatků. Cena produktu – zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktu – zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktu – zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je produkt doručován v rámci území České republiky.
  • Pro objednání produktu – zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména, nikoli však výlučně, informace o:
   • objednávaném produktu ( zvolený objednávaný produkt v požadovaném množství tzv. „vloží/přidá“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, a to kliknutím na tlačítko „Do košíku“ ; nezvolí-li kupující požadované množství, bude mu do košíku přidán vždy jeden kus anebo jiná nejmenší nabízená jednotka předmětného produktu – zboží ),
   • způsobu úhrady kupní ceny produktu – zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu a
   • informace o nákladech spojených s dodáním produktu ( dále společně jen jako „objednávka“ ).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Odeslání objednávky se považuje za takové právní jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávaný produkt – zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, další informace potřebné pro předání objednaného produktu – zboží, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři tak, aby prodávající mohl řádně splnit svou smluvní povinnost, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se zavazuje těmito obchodními podmínkami řídit.
  • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) .
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( množství produktů – zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu ) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky ( například písemně či telefonicky ). Pokud kupující objednávku bez zbytečného odkladu v takovém případě prodávajícímu nepotvrdí, má se za to, že je objednávka neplatná.
  • Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 10 dnů.
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, jenž je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího, a to dle článku 3.7. těchto obchodních podmínek.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
  • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod. ) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby poskytovatele.
 2. cena produktu – ZBOŽÍ a Platební podmínky
  • Cenu produktu – zboží a případné náklady spojené s dodáním produktu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 1. a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese:

             Praha 5 – Smíchov, Nádražní 56/106, PSČ 150 00;

 1. b) bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese:

             Praha 5 – Smíchov, Nádražní 56/106, PSČ 150 00;

 

 1. c) v hotovosti kurýrovi v místě určeném kupujícím v objednávce při jejím převzetí;

 

 1. d) bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu kurýrovi v místě určeném kupujícím při převzetí      objednávky.

 2. e) bezhotovostně platební kartou on-line prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ( kupující je před jejím použití povinen seznámit se s podmínkami užití takovéto internetové platební brány/platebního systému; prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku použití tohoto platebního systému ) ;

 

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktu – zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktu – zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu produktu předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku/kurýrovi je kupní cena splatná při převzetí produktu – zboží. V případě bezhotovostní platby platební kartou na místě kurýrovi je kupní cena splatná při převzetí produktu – zboží, jinak bezhotovostně do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu produktu – zboží společně s uvedením variabilního či jiného prodávajícím požadovaného symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na příslušný bankovní účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním produktu – zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny produktu – zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Při objednávce zboží – produktu na váhu si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží – produkt s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze. Případný přeplatek z důvodu nižší váhy se kupujícímu vrací zpět, v případě vyšší váhy kupující doplácí takto vzniklý nedoplatek.
 • Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu řádný daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. odstoupení od kupní smlouvy – ZÁKONNÉ INFORMACE
  • Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
   • o dodávce produktu, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
   • o dodávce produktu, který byl upraven podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
   • o dodávce produktu, který podléhá rychlé zkáze, jakož i produktu, který byl po dodání nenávratně smísen s jiným produktem,
   • o dodávce produktu v uzavřeném obalu, který kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. (1) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí produktu – zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů produktu nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky produktu – zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a který je rovněž přímo dostupný naeshop.muj-reznik.cz. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny/sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Produkt – zboží musí být prodávajícímu vrácen do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením produktu – zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy produkt nemůže – zboží být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání produktu – zboží několik možností, je povinen kupujícímu – spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení produktu kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující produkt vrátí nebo prokáže, že produkt – zboží prodávajícímu odeslal.
  • Nárok na náhradu škody vzniklé na produktu – zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Do doby převzetí produktu – zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím či jiným způsobem dle následné dohody smluvních stran.
  • Je-li případně společně s produktem poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru platnosti a kupující je povinen spolu se produktem prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.
  • Bude-li kupujícímu – podnikateli umožněno ze strany prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy, platí ustanovení tohoto článku pro kupujícího – podnikatele obdobně.

 

 1. přeprava a dodání produktu – ZBOŽÍ
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat produkt na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít produkt při dodání a tuto skutečnost případně i stvrdit svým podpisem na dodacím listu/dokladu o přepravě, popřípadě jiném obdobném dokladu, je-li tento s ohledem na charakter doručovaného zboží – produktu vyžadován. Nepřevezme-li kupující produkt v dohodnuté době a poruší tím tak svou povinnost, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu za náklady na přípravu a expedici objednávky, a to ve výši 200,-- Kč. Strana, která se dopustila porušení smlouvy, povinna uhradit druhé straně náklady vzniklé takovým porušením ( např. poštovné, balné, manipulační poplatek ).
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí produktu, který je prodávajícím kupujícímu doručován do vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, popřípadě na místo stranami smluvené, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu produktu a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu či přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku převzít.
  • Dodací lhůta produktu je závislá na druhu a množství kupujícím objednaného produktu a bude kupujícímu prodávajícím upřesněna v potvrzení objednávky produktu zaslaném na elektronickou adresu kupujícího, s tím, že dodací lhůta produktu zpravidla činí:
 2. 2 dny od uzavření kupní smlouvy při objednání produktu, který má prodávající skladem,
 3. 5 dnů od uzavření kupní smlouvy při objednání produktu, který prodávající skladem nemá a který musí tudíž objednat od svého smluvního dodavatele/výrobce.
  • Dodání – doručování objednaného produktu provádí prodávajícím zajištěná/zvolená přepravní služba/kurýr prodávajícího. Řidič té které přepravní služby/kurýr prodávajícího zpravidla kontaktuje před/při dodání/m produktu kupujícího vždy telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce kupujícího.

 

 1. Práva z Vadného plnění a záruka za jakost
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy ( zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku ).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady ( např. není propadlá expirační doba ). Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal:
   • má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu,
   • se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
   • produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u produktu prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení produktu způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého produktu na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou produkt měl při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy produktu.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí produktu, má se za to, že produkt byl vadný již při jeho převzetí – to neplatí u zboží – produktu, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace obdobného významu. Dle dohody smluvních stran či v důsledku jednostranného prohlášení prodávajícího mohou být ujednány/deklarovány i další rozšířené nadstandardní záruční podmínky vztahující se k prodávanému produktu.  
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, a sice Praha 5 – Smíchov, Nádražní 56/106, PSČ 150 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamovaný produkt.
  • Prodávající tímto informuje kupujícího, že s ohledem na povahu zboží nemusí být ze strany prodávajícího jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že kupující nevytkl zjevné vady produktu při jeho předání ( např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu ) anebo nelze-li prokázat, že produkt – zboží trpěl vytýkanou vadou již při jeho předání.
  • Prodávající upozorňuje kupujícího, že u čerstvých produktů – surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit nejpozději do 24 hodin od jejich převzetí.
  • Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 1. další práva a povinnosti smluvních stran
  • Kupující nabývá vlastnické právo k produktu – zboží zaplacením celé kupní ceny produktu.
  • Alkoholické nápoje/tabákové výrobky smí být prodávány pouze kupujícím osobám starším 18 let; pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že kupující je starší 18 let, k předání tohoto produktu – tohoto zboží nedojde a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, ledaže by bylo zboží předáno zákonným zástupcům kupujícího.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. (1) písm. e) občanského zákoníku.
  • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím jeho elektronické adresy: obchod@muj-reznik.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

 • Subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, na kterou je spotřebitel oprávněn se obrátit se svým nárokem přímo, a to na adrese: Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město, tel.: 296 366 360, www.coi.cz.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji produktu na základě živnostenského oprávnění. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. (2) občanského zákoníku.

 

 1. ochrana osobních údajů a COOKIES
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu ) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích tak, aby prodávající mohl řádně a včas plnit své smluvní povinnosti.
  • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
  • Ochrana osobních údajů se řídí primárně nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“), a vztahuje se pouze na fyzické osoby.
  • Prodávající je oprávněn shromažďovat veškeré osobní údaje a informace o kupujícím, které získal v souvislosti s uzavřením smlouvy a v souvislosti s plněním služeb. Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely uzavření a plnění smlouvy včetně práv a nároků ze smlouvy vyplývajících, a pro účely plnění svých povinností dle platných právních předpisů. Pro tyto účely prodávající zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři a dále osobní údaje, které kupující dobrovolně uvedl. Tyto osobní údaje je prodávající oprávněn zpracovávat i bez souhlasu kupujícího. Bez poskytnutí osobních údajů v nezbytném rozsahu však není možné kupní smlouvu uzavřít a prodávající je oprávněn její uzavření odmítnout.
  • Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání kupní smlouvy, po skončení trvání kupní smlouvy pak po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy nebo po dobu existence jiného zákonného důvodu ke zpracování.
  • Prodávající může v souvislosti se vstupem kupujícího do jeho uživatelského účtu či na webovou stránku ukládat do koncového zařízení kupujícího tzv. „cookies“ za účelem monitoringu a zlepšení služeb. Kupující s ukládáním „cookies“ souhlasí. Kupující může souhlas s ukládáním „cookies“ kdykoli odvolat, resp. může ukládání „cookies“ odmítnout prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

 

 1. Doručování
  • Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno či prodávajícím deklarováno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  • Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době.
  • Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 2. závĚrečná ustanovení
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní ( zahraniční ) prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

Přílohu těchto obchodních podmínek může tvořit vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a/nebo přímý odkaz pro odstoupení od kupní smlouvy, vzorový formulář pro uplatnění reklamace produktu, případná další/dodatečná informace o doručování produktu a reklamační řád prodávajícího.

 • Kontaktní údaje prodávajícího:

A:         Praha 5 – Smíchov, Nádražní 56/106, PSČ 150 00    

T:         257 316 908, 602 163 263

E:        nakup@smichovskeuzeniny.cz

W:       www.kratochvil.cz

 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2021

 

 

 

V Praze dne 1.3.2021

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz